Neural Networks

Neural networks may also refer to:

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Polato, M.: 1 / 38
Yingjie Tian: 1 / 38
Yuan Ping: 1 / 38
De Leoni, M.: 1 / 38
Sperduti, A.: 1 / 38
Burattin, A.: 1 / 38
Taylor, M.E.: 1 / 35
Brys, T.: 1 / 35
Campoy, P.: 1 / 35
Harutyunyan, A.: 1 / 35
Chauhan, A.: 1 / 35
Vrancx, P.: 1 / 35
Sampedro, C.: 1 / 35
Martinez, C.: 1 / 35
Surampudi, B.R.: 1 / 29
Negi, A.: 1 / 29
Alamuri, M.: 1 / 29
Buongiorno, D.: 1 / 27
Bevilacqua, V.: 1 / 27
Tattoli, G.: 1 / 27
2015
Jinde Cao: 6 / 337
Tingwen Huang: 3 / 212
Zhigang Zeng: 2 / 156
Hai-Bo Bao: 1 / 154
Jin-De Cao: 1 / 154
Simone Scardapane: 3 / 124
Peng Li: 1 / 121
Shiping Wen: 1 / 121
Yiran Chen: 1 / 121
Abdujelil Abdurahman: 1 / 111
Haijun Jiang: 1 / 111
Zhidong Teng: 1 / 111
Liping Chen: 1 / 96
Jia-Bao Liu: 1 / 96
Ranchao Wu: 1 / 96
Haibing Wu: 1 / 84
Xiaodong Gu: 1 / 84
Aurelio Uncini: 2 / 70
Jinling Liang: 1 / 68
Weiqiang Gong: 1 / 68
2016
Huan Yan: 2 / 192
Qiankun Song: 2 / 192
Zhenjiang Zhao: 2 / 192
Yurong Liu: 2 / 192
Jinde Cao: 6 / 184
Kai Zhang: 1 / 102
Xiaoping Lai: 1 / 102
Jiuwen Cao: 1 / 102
Minxia Luo: 1 / 102
Chun Yin: 1 / 102
Haibo Bao: 1 / 99
Ju H. Park: 1 / 99
Meng-Di Ji: 1 / 74
Yong He: 1 / 74
Min Wu : 1 / 74
Chuan-Ke Zhang: 1 / 74
Yi Shen: 3 / 63
Zhigang Zeng: 3 / 58
Gianluca Vinti: 1 / 56
Danilo Costarelli: 1 / 56
2017
Jinde Cao: 11 / 368
Ahmed Alsaedi: 6 / 216
Maciej A. Mazurowski: 1 / 148
Mateusz Buda: 1 / 148
Atsuto Maki: 1 / 148
Tingwen Huang: 9 / 144
Fuad E. Alsaadi: 6 / 126
Tasawar Hayat: 5 / 124
Bo Xu: 2 / 92
Feng Qian: 1 / 87
Wangli He: 1 / 87
Zhigang Zeng: 5 / 77
Zhang Xianchao: 2 / 71
Zhengwen Tu: 2 / 69
Haytham M. Fayek: 1 / 68
Margaret Lech: 1 / 68
Lawrence Cavedon: 1 / 68
Hong Yu: 1 / 64
Qianli Zhao: 1 / 64
Long Zhao: 1 / 64
2018
TimothéE Masquelier: 1 / 111
Saeed Reza Kheradpisheh: 1 / 111
Mohammad Ganjtabesh: 1 / 111
Simon J. Thorpe: 1 / 111
Jinde Cao: 8 / 73
Zhigang Zeng: 7 / 63
Tingwen Huang: 7 / 53
Shuai Li: 2 / 43
Fuad E. Alsaadi: 3 / 43
Lin Xiao: 2 / 43
Junhao Hu: 2 / 42
Wen Jie: 1 / 39
Li Zuoyong: 1 / 39
Xu Yong: 1 / 39
Xu Yuanrong: 1 / 39
Ma Zhongli: 1 / 39
Chuandong Li: 4 / 38
Guodong Zhang: 1 / 32
Bolin Liao: 1 / 29
Ke Chen: 1 / 29

Publications

Browse by Citation