Neurocomputing

The computational neuroscience discipline roughly divides into two subfields. A first, which may be called theoretical neuroscience focuses on principled approaches towards arriving at meaningful models of the nervous system. This field contains many aspects of mathematical neuroscience which employs mathematical techniques to arrive at models. Models in theoretical neuroscience are often aimed at capturing the essential features of the biological system at multiple spatial-temporal scales, from membrane currents, and chemical coupling via network oscillations, columnar and topographic architecture, all the way up to behavior. These computational models frame hypotheses that can often be directly tested by biological or psychological experiments. A second subfield, which is often called neural data science focuses on approaches towards making sense of the progressively larger datasets in neuroscience. This may include the processing of electrophysiological or imaging data, the fitting of models to data, and the comparison of models. These two subfields are highly synergistic and many papers draw from both traditions.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Li Xuelong: 2 / 157
Xu Yong: 3 / 105
Haoming Zhong: 1 / 86
Yuhong Feng: 1 / 86
Zhiqi Shen: 1 / 86
Chunyan Miao: 1 / 86
Xinbo Gao: 1 / 82
Dacheng Tao: 1 / 82
Nannan Wang: 1 / 82
Yang Jian: 1 / 75
Zhang David: 1 / 75
Jian-Zhong Yu: 1 / 67
Shuai Li: 1 / 67
Lin Zhu: 1 / 67
Zhen-Kun Wen: 1 / 67
Zhou Shusen: 1 / 67
Wang Xiaolong: 1 / 67
Zhu-Hong You: 1 / 67
Chen Qingcai: 1 / 67
Liu Hong: 2 / 64
2015
Jinde Cao: 10 / 150
Grover Zurita: 1 / 132
Rafael E. VáSquez: 1 / 132
Diego Cabrera: 1 / 132
Chuan Li: 1 / 132
René-Vinicio Sanchez: 1 / 132
Mariela Cerrada: 1 / 132
Linlin Shen: 3 / 111
Jinxi Zhao: 1 / 102
Furao Shen: 1 / 102
Jing Chao: 1 / 102
Yu-Xing Dai: 2 / 100
Min-Rong Chen: 2 / 100
Guo-Qiang Zeng: 2 / 100
Chong-Wei Zheng: 2 / 100
Stefano Pizzuti: 1 / 92
Stefano Panzieri: 1 / 92
Shaocheng Tong: 5 / 92
Mauro Annunziato: 1 / 92
Fabio Moretti: 1 / 92
2016
Hannah Gilmore: 1 / 176
Guanhao Wang: 1 / 176
Xiaofei Luo: 1 / 176
Anant Madabhushi: 1 / 176
Jun Xu : 1 / 176
Zidong Wang: 3 / 159
Mingui Sun: 2 / 146
Hongli Dong: 2 / 144
Fuad E. Alsaadi: 2 / 144
Weijian Ren: 2 / 144
Derong Liu: 5 / 129
Xinbo Gao: 7 / 125
Ding Yuan: 1 / 123
Helong Wang: 1 / 123
Miao Xin: 1 / 123
Hong Zhang: 1 / 123
Debo Cheng: 3 / 122
Shichao Zhang: 2 / 119
Ming Zong: 2 / 119
Wei Zhang: 2 / 116
2017
Yurong Liu: 14 / 655
Nianyin Zeng: 4 / 561
Fuad E. Alsaadi: 5 / 478
Zidong Wang: 1 / 454
Weibo Liu: 1 / 454
Xiaohui Liu: 1 / 454
Fuad E. Alsaadi: 13 / 340
Athanasios V. Vasilakos: 4 / 170
Shiqi Yu: 2 / 159
Qiankun Song: 6 / 157
Francisco Herrera: 3 / 132
Zhenjiang Zhao: 4 / 126
Chunyan Xu: 1 / 125
Sen Jia: 1 / 125
Meng Joo Er: 3 / 123
Tingwen Huang: 7 / 123
Jing Lin: 1 / 122
Naipeng Li: 1 / 122
Feng Jia: 1 / 122
Liang Guo: 1 / 122
2018
Qing-Long Han: 4 / 251
Derui Ding: 4 / 249
Xiaohua Ge: 3 / 245
Xian-Ming Zhang: 3 / 245
Uri Shaham: 1 / 122
Yutaro Yamada: 1 / 122
Sahand Negahban: 1 / 122
Yurong Li: 3 / 113
Nianyin Zeng: 3 / 113
Boda Ning: 1 / 109
Yang Xiang: 1 / 101
Jinde Cao: 12 / 94
Baoye Song: 2 / 91
Liang Guo: 3 / 90
Yaguo Lei: 2 / 89
Abdullah M. Dobaie: 2 / 85
Huaguang Zhang: 17 / 82
Weibo Liu: 1 / 81
Hong Zhang: 1 / 81
Feng Jia: 1 / 74
2019
Xinyi Dai: 1 / 1
Kangrong Hu: 1 / 1
Lili Pan: 1 / 1
Yazhou Ren: 1 / 1
Steven C. H. Hoi: 1 / 1
Daniel Mateos-GarcíA: 1 / 1
Zenglin Xu: 1 / 1
Jorge GarcíA-GutiéRrez: 1 / 1
José CristóBal Riquelme Santos: 1 / 1
Darya Chyzhyk: 1 / 0
Emilio Corchado: 2 / 0
Qiuhong Xiang: 1 / 0
Yingpin Chen: 1 / 0
Soumaya Yacout: 1 / 0
Wanli Ouyang: 1 / 0
Xin Wang: 1 / 0
Guoxian Yu: 1 / 0
Jiani Hu: 1 / 0
Dezhi Zhao: 1 / 0
Zhiyu Zhu: 1 / 0

Publications

Browse by Citation
5

ARCHCited by 123

Miao Xin,Hong Zhang,Helong Wang,Mingui Sun,Ding Yuan
(2016)
26

Neural networks: An overview of early research, current frameworks and new challenges.Cited by 82

Alberto Prieto,Beatriz Prieto,Eva M. Ortigosa,Eduardo Ros,Francisco J. Pelayo,Julio Ortega,Ignacio Rojas
(2016)