Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Mou Chen: 2 / 129
Qing-Xian Wu: 2 / 129
Yin Zhao: 1 / 74
Daizhan Cheng: 1 / 74
Bin Jiang: 1 / 72
Chang-Sheng Jiang: 1 / 72
Yu Huang: 1 / 64
Xiaoying Bai: 1 / 64
Wei-Tek Tsai: 1 / 64
Wen-Hua Chen: 1 / 57
Chao Fu: 1 / 47
Shanlin Yang: 1 / 47
Kaile Zhou: 1 / 47
Kaisheng Ma: 2 / 44
Shaocheng Tong: 2 / 44
Nan Liao: 2 / 44
Kai Liao: 2 / 44
Wei Wei: 2 / 44
Xiaoxin Cui: 2 / 44
Dunshan Yu: 2 / 44
2015
Zheng Ma: 1 / 152
Zhiguo Ding: 1 / 152
Pingzhi Fan: 1 / 152
Hengchao Li: 1 / 152
Zhengquan Zhang: 1 / 152
Chenwei Deng: 1 / 59
Jia Xu: 1 / 59
Guangbin Huang: 1 / 59
Jiexiong Tang: 1 / 59
Hong Mei: 1 / 38
Dan Hao: 1 / 38
Xiaoyin Wang: 1 / 38
Bing Xie: 1 / 38
Lu Zhang : 1 / 38
Jie Zhang: 1 / 38
Hong Liu: 1 / 37
Huansheng Ning: 1 / 37
Zhiquan Zhou: 1 / 35
Dave Towey: 1 / 35
Tsong Yueh Chen: 1 / 35

Publications

Browse by Citation