Information Sciences

Information Sciences will publish original, innovative and creative research results. A smaller number of timely tutorial and surveying contributions will be published from time to time.The journal is designed to serve researchers, developers, managers, strategic planners, graduate students and others interested in state-of-the art research activities in information, knowledge engineering and intelligent systems.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Mazhar Ali: 1 / 657
Samee U. Khan: 1 / 657
Athanasios V. Vasilakos: 1 / 657
Enrique Herrera-Viedma: 4 / 645
Ling Shao: 5 / 597
Yu Xue: 1 / 461
Wei Fang: 1 / 461
Xuezhi Wen: 1 / 461
C. L. Philip Chen: 4 / 422
Francisco Herrera: 3 / 357
Dervis Karaboga: 3 / 340
Yaochu Jin: 1 / 332
Ran Cheng: 1 / 332
Yicong Zhou: 1 / 309
Zhongyun Hua: 1 / 309
Chi-Man Pun: 1 / 309
JesúS Serrano-Guerrero: 1 / 274
José Angel Olivas: 1 / 274
Francisco P. Romero: 1 / 274
Zeshui Xu: 4 / 262
2016
Zeshui Xu: 9 / 770
P N Suganthan: 5 / 612
Shyi-Ming Chen: 10 / 482
Francisco Herrera: 7 / 383
Le Zhang: 2 / 365
Shou-Hsiung Cheng: 7 / 364
Ronald R. Yager: 3 / 325
Naif Alajlan: 2 / 322
Juan R. Castro: 3 / 320
Haikel Salem Alhichri: 1 / 312
Farid Melgani: 1 / 312
Yakoub Bazi: 1 / 312
Mohamad M. Al Rahhal: 1 / 312
Yicong Zhou: 3 / 280
Zhongyun Hua: 1 / 260
Naixue Xiong: 4 / 251
Rui Wang: 1 / 216
Huangke Chen: 1 / 216
Guohua Wu: 1 / 216
Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan: 1 / 216
2017
Hamido Fujita: 6 / 799
U. Rajendra Acharya: 4 / 719
Jen-Hong Tan: 3 / 609
Zeshui Xu: 9 / 583
Qinglong Han: 3 / 551
Jin Li: 3 / 360
Xiaohua Ge: 1 / 336
Fuwen Yang: 1 / 336
Shyi-Ming Chen: 8 / 311
Haider Abbas: 1 / 306
Yu-Lin He: 1 / 306
Xi-Zhao Wang: 1 / 306
Joshua Zhexue Huang: 1 / 306
Yuhua Qian: 4 / 291
Huchang Liao: 4 / 283
Athanasios V. Vasilakos: 3 / 259
Wei Wei: 2 / 236
Jinhai Li: 2 / 235
Wenqi Liu: 2 / 235
Guanrong Chen: 2 / 230
2018
Hamido Fujita: 8 / 351
Zeshui Xu: 7 / 211
Shyi-Ming Chen: 8 / 202
Ju H. Park: 4 / 176
Yucheng Dong: 2 / 165
Ponnuthurai N. Suganthan: 3 / 163
Tong Li: 2 / 163
Jun Cheng: 3 / 159
Zheli Liu: 2 / 158
Jin Li: 2 / 158
U. Rajendra Acharya: 2 / 150
Jen-Hong Tan: 2 / 150
Guoyin Wang: 4 / 149
Enrique Herrera-Viedma: 3 / 148
Juan L. G. Guirao: 1 / 138
Jianzhang Wu: 1 / 138
Willy Susilo: 6 / 138
Wei Gao: 1 / 138
Witold Pedrycz: 5 / 137
Huangke Chen: 2 / 136
2019
Hamido Fujita: 14 / 243
Jianming Zhan: 4 / 207
Gang Kou: 4 / 143
Enrique Herrera-Viedma: 3 / 139
Zeshui Xu: 7 / 135
José Carlos R. Alcantud: 2 / 118
Shyi-Ming Chen: 16 / 114
Bingzhen Sun: 2 / 108
Shancang Li: 2 / 106
Lianyong Qi: 2 / 106
Tianrui Li: 6 / 105
Ximeng Liu: 6 / 105
Yucheng Dong: 2 / 103
Francisco Chiclana: 2 / 98
Victor Chang: 2 / 98
Ugo Fiore: 3 / 97
Li Zhang: 2 / 96
Peide Liu: 4 / 96
Xingyuan Wang: 2 / 94
Jane You: 2 / 92
2020
Xingyuan Wang: 1 / 32
Jianquan Lu: 1 / 28
Guisheng Zhai: 1 / 28
Daniel W. C. Ho: 1 / 28
Jinde Cao: 3 / 28
Shyi-Ming Chen: 9 / 26
Md. Zakirul Alam Bhuiyan: 2 / 25
Hamido Fujita: 6 / 24
Tian Wang: 1 / 23
Yong Zhang: 1 / 18
Wei Wang: 1 / 18
Dun-Wei Gong: 1 / 18
Jiqiang Liu: 2 / 18
Shouzhen Zeng: 1 / 18
Yidong Li: 1 / 18
Linbo Luo: 3 / 18
Xiaoyan Sun: 1 / 18
Yiyu Yao: 3 / 16
Jiayi Ma: 2 / 16
Xiaoguang Mei: 1 / 16

Publications

Browse by Citation