IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

The theoretical, experimental and operational aspects of electrical and electronics engineering and information technologies as applied to Intelligent Transportation Systems (ITS). Intelligent Transportation Systems are defined as those systems utilizing synergistic technologies and systems engineering concepts to develop and improve transportation systems of all kinds. The scope of this interdisciplinary activity includes the promotion, consolidation and coordination of ITS technical activities among IEEE entities, and providing a focus for cooperative activities, both internally and externally.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Fei-Yue Wang: 7 / 1521
Yisheng Lv: 2 / 1509
Wenwen Kang: 2 / 1509
Yanjie Duan: 2 / 1509
Zhengxi Li: 1 / 1495
Liuqing Yang: 3 / 424
Xia Shen: 2 / 403
Tao Tang: 4 / 366
Steven E. Shladover: 1 / 364
Jonathan Petit: 1 / 364
Xiang Cheng: 2 / 316
Mengchu Zhou: 3 / 307
Stefania Santini: 1 / 257
Alessandro Salvi: 1 / 257
Mario Di Bernardo: 1 / 257
Amir Mukhtar: 1 / 235
Likun Xia: 1 / 235
Tong Boon Tang: 1 / 235
Francesco Marcelloni: 1 / 234
Eleonora D'Andrea: 1 / 234
2016
David Gonzalez: 1 / 458
Joshué PéRez: 1 / 458
Vicente MilanéS: 1 / 458
Fawzi Nashashibi: 1 / 458
Mashrur Chowdhury: 2 / 250
Dayong Shen: 3 / 235
Chenxi Qiu: 1 / 223
Yue Wang: 1 / 223
Lei Yu: 1 / 223
Kakan C. Dey: 1 / 223
Li Yan: 1 / 223
Haiying Shen: 1 / 223
Xiao Wang: 2 / 221
Qingpeng Zhang: 2 / 221
M. Zhou: 5 / 213
Xuemin Sherman Shen: 3 / 211
Mohan M Trivedi: 5 / 207
Fan Meng: 1 / 204
Limeng Cui: 1 / 204
Yong Shi: 1 / 204
2017
Andreas A. Malikopoulos: 2 / 405
Yinhai Wang: 2 / 218
Mengchu Zhou: 5 / 211
Hervé Rivano: 1 / 167
Frederic Le Mouel: 1 / 167
Dayong Shen: 5 / 163
Fang Liu: 1 / 162
Yajie Zou: 1 / 162
Weibin Zhang: 1 / 162
Jinjun Tang: 1 / 162
Yuan Yuan: 3 / 154
Amir Khajepour: 2 / 148
Vishal M. Patel: 1 / 140
Xavier Gibert: 1 / 140
Rama Chellappa: 1 / 140
Bakhtiar Litkouhi: 1 / 139
Shih-Ken Chen: 1 / 139
Fan Zhang: 3 / 134
Chengzhong Xu: 3 / 134
GáBor Orosz: 2 / 133
2018
Qionghai Dai: 2 / 367
Hongtao Xie: 2 / 367
Jian Yin: 2 / 367
Yongdong Zhang: 2 / 367
Luis Miguel Bergasa: 2 / 286
Jose M. Alvarez: 2 / 286
Roberto Arroyo: 1 / 285
Eduardo Romera: 1 / 285
Fei-Yue Wang: 5 / 243
Qi Wang: 2 / 239
Junyu Gao: 2 / 239
Yuan Yuan: 2 / 239
Dongbao Yang: 1 / 203
Chenggang Yan: 1 / 203
Yan Zhang: 3 / 179
Houbing Song: 4 / 172
Chenggang Yan: 1 / 164
Dongpu Cao: 1 / 150
Clara Marina Martinez: 1 / 150
Bo Gao: 1 / 150
2019
Li Zhu: 1 / 105
Fei Richard Yu: 1 / 105
Bin Ning: 2 / 105
Yige Wang: 1 / 105
Tao Tang: 1 / 105
Gang Qu: 1 / 97
Zhenglin Liu: 1 / 97
Guoqiang Mao: 3 / 81
Degan Zhang: 2 / 80
Hui Ge: 1 / 71
Ting Zhang: 1 / 71
Hui Li: 1 / 70
Chunhua Shen: 1 / 70
Guoyuan Wu: 3 / 56
Matthew J. Barth: 3 / 56
Kanok Boriboonsomsin: 2 / 53
Zhibin Li: 1 / 53
Peng Hao: 2 / 53
Yinhai Wang: 1 / 53
Jinjun Tang: 1 / 53
2020
Amir Rasouli: 1 / 71
John K. Tsotsos: 1 / 71
Bin Jiang: 2 / 41
Zhaojian Li: 1 / 31
Lara CodecÀ: 1 / 31
Jie Wang: 1 / 31
Tianshu Chu: 1 / 31
Shengcai Liao: 1 / 28
Huanqiang Zeng: 1 / 28
Zhen Lei: 1 / 28
Canhui Cai: 1 / 28
Jianqing Zhu: 1 / 28
Jingchang Huang: 1 / 28
Eduardo Nebot: 1 / 23
Stewart Worrall: 1 / 23
Iztok Fister: 2 / 22
Keqin Li: 1 / 20
Jiyao An: 1 / 20
Yang Bai: 1 / 20
Guoqi Xie: 1 / 20

Publications

Browse by Citation
30
Sinan Kaplan, Mehmet Amaç Güvensan, Ali Gokhan Yavuz, Yasin Karalurt
(2015)
Cited by144