IEEE Transactions on Cybernetics

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Yuhao Chen: 1 / 702
Wei He: 1 / 702
Zhao Yin: 1 / 702
Dacheng Tao: 6 / 559
Peng Shi: 5 / 475
Chen, C.L.P.: 6 / 394
Jun Yu: 2 / 383
G X Wen: 1 / 318
Gang Feng: 1 / 315
Wenfeng Hu: 1 / 315
Lu Liu: 1 / 315
Shaocheng Tong: 2 / 307
Tieshan Li: 2 / 307
Yongming Li: 1 / 303
Ling Shao: 4 / 297
Meng Wang: 3 / 292
Yaochu Jin: 1 / 285
Ran Cheng: 1 / 285
Li, X.: 6 / 277
J Zhang: 2 / 257
2016
Shaocheng Tong: 4 / 524
Peng Shi: 4 / 481
Yongming Li: 2 / 369
Hongyi Li: 2 / 327
C. L. Philip Chen: 4 / 307
Jinde Cao: 3 / 302
Shuai Sui: 1 / 288
Tingwen Huang: 3 / 283
Qinglai Wei: 2 / 283
Xuelong Li: 8 / 263
Changyin Sun: 2 / 243
Hak-Keung Lam: 2 / 243
G. Wen: 3 / 235
Haiping Du: 1 / 232
Ligang Wu: 1 / 232
Ziran Chen: 1 / 232
Wenwu Yu: 2 / 229
Meng Joo Er: 3 / 222
Wenfeng Hu: 2 / 214
Lu Liu: 2 / 214
2017
Peng Shi: 11 / 699
Qing-Long Han: 8 / 676
Zidong Wang: 9 / 637
Dacheng Tao: 6 / 633
C. L. Philip Chen: 12 / 482
Shaocheng Tong: 6 / 471
Huijun Gao: 6 / 417
Xiaokang Yang: 2 / 416
Wei Xing Zheng: 6 / 411
Yongming Li: 4 / 378
Daniel W. C. Ho: 4 / 355
Haibo He: 5 / 333
Jiahu Qin: 3 / 321
Bo Du: 2 / 312
Liangpei Zhang: 2 / 312
Lefei Zhang: 2 / 312
Chong Lin: 3 / 311
Peng Chen: 3 / 296
Jun Yu: 2 / 292
Tingwen Huang: 10 / 291
2018
Qing-Long Han: 18 / 968
Shaocheng Tong: 9 / 501
Zidong Wang: 19 / 494
C. L. Philip Chen: 20 / 480
Tingwen Huang: 17 / 439
Xian-Ming Zhang: 4 / 415
Dacheng Tao: 10 / 413
Xiaohua Ge: 2 / 386
Hamid Reza Karimi: 7 / 374
Jinde Cao: 12 / 350
Lei Ding: 1 / 296
Mengchu Zhou: 16 / 283
Yuan Yan Tang: 5 / 267
Hongyi Li: 5 / 267
Wei He: 7 / 266
Choon Ki Ahn: 8 / 265
Lefei Zhang: 3 / 263
Bo Du: 3 / 263
Guoliang Wei: 5 / 255
Hao Shen: 2 / 233
2019
Tingwen Huang: 26 / 263
Choon Ki Ahn: 15 / 206
Jinde Cao: 18 / 190
Ju H Park: 17 / 187
Qing-Long Han: 17 / 173
Zheng-Guang Wu: 13 / 143
Renquan Lu: 8 / 130
Qi Zhou: 3 / 126
Shun-Feng Su: 6 / 126
Mengchu Zhou: 18 / 123
Hongyi Li: 2 / 104
Guoliang Wei: 3 / 93
Fei-Yue Wang: 1 / 88
Yong Yuan: 1 / 88
Jun Cheng: 3 / 88
Hongyi Li: 2 / 83
Xiaohua Ge: 5 / 81
Zidong Wang: 7 / 78
Xiaoping Liu: 2 / 76
Huanqing Wang: 2 / 76
2020
Thanh Thi Nguyen: 1 / 43
Saeid Nahavandi: 1 / 43
Gary G Yen: 3 / 31
Mengjie Zhang: 5 / 30
Bing Xue: 4 / 29
Jiancheng Lv: 1 / 29
Yanan Sun: 1 / 29
Bingchen Wang: 1 / 27
Zhenyu Zhou: 1 / 27
Mianxiong Dong: 2 / 27
Kaoru Ota: 2 / 27
Yi Yang: 1 / 26
Yunchao Wei: 1 / 26
Thomas S Huang: 1 / 26
Hamid Reza Karimi: 6 / 25
Tieshan Li: 2 / 25
Renquan Lu: 4 / 24
Hongyi Li: 3 / 24
Davor Svetinovic: 2 / 23
Tingwen Huang: 12 / 21

Publications

Browse by Citation