Supplementary Figure Legends from Cell-free Tumor Microparticle Vaccines Stimulate Dendritic Cells via cGAS/STING Signaling

Huafeng Zhang, Ke Tang,Yi Zhang, Ruihua Ma, Jingwei Ma,Yong Li, Shunqun Luo,Xiaoyu Liang,Tiantian Ji, Zhichao Gu, Jinzhi Lu,Wei He,Xuetao Cao,Yonghong Wan, Bo Huang

crossref(2023)

引用 0|浏览12
暂无评分
摘要

Supplementary Figure Legends

更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络