Virtual Device Farms for Mobile App Testing at Scale: A Pursuit for Fidelity, Efficiency, and Accessibility

Hao Lin, Jiaxing Qiu, Hongyi Wang,Zhenhua Li,Liangyi Gong,Di Gao,Yunhao Liu,Feng Qian, Zhao Zhang, Ping Yang,Tianyin Xu

MobiCom 2023(2023)

引用 0|浏览8
暂无评分
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络