AiOS: All-in-One-Stage 3D Wholebody Mesh Recovery

Qingping SUN, Yanjun Wang,Ailing Zeng, Wanqi Yin, Chen Wei,Wenjia Wang, Haiy Mei, Chi LEUNG,Ziwei Liu,Lei Yang,Zhongang Cai

CVPR 2024(2024)

引用 0|浏览3
暂无评分
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要